Maciej Czerwonka

Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Biegły rewident, absolwent podyplomowych studiów wyceny nieruchomości. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w wielu projektach z zakresu doradztwa strategicznego i finansowego, w tym w szczególności projektach złożonych  jak: transakcje M&A czy prywatyzacje spółek Skarbu Państwa. Kierował i nadzorował realizację licznych projektów z zakresu corporate finance w takich jak: wyceny przedsiębiorstw, przygotowanie biznes planów, przeprowadzenie due dilligence, pozyskanie źródeł finansowania dla przedsięwzięć rozwojowych. Kierował również realizacją licznych projektów z zakresu wycen dla celów sprawozdawczości finansowej tj.: wyceny rezerw na świadczenia pracownicze, rozliczenia ceny nabycia jednostek gospodarczych, przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów, wyceny znaków towarowych oraz  innych wartości niematerialnych i prawnych.

Piotr Sotowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu matematyki ubezpieczeniowej.

Od lat kieruje i nadzoruje rozwój segmentu usług Spółki związanego z wycenami aktuarialnymi, w tym w szczególności wyceną rezerw na świadczenia pracownicze. Poza projektami aktuarialnymi w swojej karierze zawodowej uczestniczył w wielu projektach z zakresu corporate finance, w tym w ramach transakcji M&A oraz procesów prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek Skarbu Państwa. Koordynował i nadzorował realizację szeregu projektów związanych z wyceną przedsiębiorstw, przeprowadzeniem testów na utratę wartości aktywów, wyceną znaków towarowych oraz innych wartości niematerialnych i prawnych, przygotowaniem biznes planów, opracowaniem strategii rozwoju oraz przeprowadzeniem analiz due diligence.