Maciej Czerwonka

Prezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Biegły rewident, absolwent podyplomowych studiów wyceny nieruchomości. W swojej karierze zawodowej uczestniczył w wielu projektach z zakresu doradztwa strategicznego i finansowego, w tym w szczególności projektach złożonych  jak: transakcje M&A czy prywatyzacje spółek Skarbu Państwa. Kierował i nadzorował realizację licznych projektów z zakresu corporate finance w takich jak: wyceny przedsiębiorstw, przygotowanie biznes planów, przeprowadzenie due dilligence, pozyskanie źródeł finansowania dla przedsięwzięć rozwojowych. Kierował również realizacją licznych projektów z zakresu wycen dla celów sprawozdawczości finansowej tj.: wyceny rezerw na świadczenia pracownicze, rozliczenia ceny nabycia jednostek gospodarczych, przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów, wyceny znaków towarowych oraz  innych wartości niematerialnych i prawnych.

Piotr Sotowski

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu matematyki ubezpieczeniowej.

Od lat kieruje i nadzoruje rozwój segmentu usług Spółki związanego z wycenami aktuarialnymi, w tym w szczególności wyceną rezerw na świadczenia pracownicze. Poza projektami aktuarialnymi w swojej karierze zawodowej uczestniczył w wielu projektach z zakresu corporate finance, w tym w ramach transakcji M&A oraz procesów prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych spółek Skarbu Państwa. Koordynował i nadzorował realizację szeregu projektów związanych z wyceną przedsiębiorstw, przeprowadzeniem testów na utratę wartości aktywów, wyceną znaków towarowych oraz innych wartości niematerialnych i prawnych, przygotowaniem biznes planów, opracowaniem strategii rozwoju oraz przeprowadzeniem analiz due diligence.

Andrzej Saracyn

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

W swojej karierze zawodowej uczestniczył w wielu projektach z zakresu doradztwa strategicznego i finansowego, w tym: przygotowaniu ocen stanu aktualnego przedsiębiorstw, wycenach podmiotów gospodarczych, wycenach instrumentów finansowych, sporządzeniu biznes planów dla przedsięwzięć inwestycyjnych oraz pozyskaniu dla nich finansowania, rozliczenia ceny nabycia jednostek gospodarczych, przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów, wyceny znaków towarowych oraz  innych wartości niematerialnych i prawnych. Kierował złożonymi projektami z zakresu corporate finance, w tym takimi jak: transakcje M&A (zarówno po stronie sprzedającego jak i kupującego) i procesy IPO. Nadzorował projekty prywatyzacyjne i restrukturyzacyjne realizowane na rzecz Skarbu Państwa i podległych mu instytucji.