Wycena rezerw na świadczenia pracownicze (MSR 19, KSR 6)

Dla naszych klientów dokonujemy kalkulacji w obrębie min. takich świadczeń, jak:

  • odprawy emerytalne i rentowe,
  • nagrody jubileuszowe,
  • odprawy pośmiertne,
  • deputaty węglowe,
  • ekwiwalenty z tytułu ulgi w taryfie energetycznej,
  • składki na ZFŚS,
  • nieodpłatna opieka medyczna,
  • renty wyrównawcze,
  • niewykorzystane urlopy.

W ramach usług związanych z wyceną wartości rezerw na świadczenia pracownicze, oferujemy naszym klientom również pomoc w opracowaniu zasad polityki rachunkowości w zakresie naliczania i ewidencji rezerw na świadczenia pracownicze.

Chętnie ustosunkujemy się również do dowolnego zagadnienia problemowego, zgłoszonego przed lub w trakcie realizacji prac.

Poprzez nasze elastyczne podejście zorientowane na potrzeby klientów, dopracowane procedury i metody wyceny oferujemy dostosowanie metodologii sporządzanych wycen i sposobów prezentacji wyników do indywidualnych wymagań naszych klientów.

W zależności od uzgodnionego zakresu prac, dokonujemy prezentacji szczegółowych wyników wyceny w rozbiciu na poszczególnych pracowników oraz poszczególne rodzaje świadczeń, w agregacji na wskazane przez klienta centra kosztów, w rozbiciu na zobowiązania krótko- i długoterminowe lub inny dowolny podział ze względu na terminy zapadalności świadczeń.

Dokonujemy uzgodnienia not uzupełniających do sprawozdania finansowego przedstawiających zmiany wartości wynikowych i bilansowych związanych z wyceną rezerw na świadczenia pracownicze w oparciu o przepisy MSR 19, w tym w szczególności z zastosowaniem podejścia korytarzowego, oraz przeprowadzamy analizę wrażliwości wyceny na zmianę istotnych założeń aktuarialnych.