Usługi dla potrzeb sprawozdawczości finansowej (MSR i PSR)

  • Wycena rezerw na świadczenia pracownicze (MSR 19, KSR 6) ,
  • Wycena opcji i innych instrumentów finansowych (MSSF 2, MSSF 7),
  • Wycena wartości godziwej aktywów i pasywów zgodnie z (MSSF 1),
  • Rozliczenie ceny nabycia (MSSF 3),
  • Wycena nieruchomości inwestycyjnych (MSR 40),
  • Wycena wartości niematerialnych  (MSR 38),
  • Testy na utratę wartości aktywów (MSR 36, KSR 4).