Wyceny

  • Wyceny podmiotów gospodarczych i ich zorganizowanych części,
  • Wyceny znaków towarowych,
  • Wycena innych wartości niematerialnych i prawnych,
  • Wyceny aportów,
  • Wycena nieruchomości,
  • Wyceny ruchomości,
  • Wyceny aktywów i grup aktywów wypracowujących środki pieniężne w ramach testów na utratę wartości aktywów (MSR 36 i KSR 6),
  • Określenie wartości godziwej aktywów inwestycyjnych dla Funduszy Inwestycyjnych,
  • Wycena rezerw na świadczenia pracownicze (MSR 19, KSR 6) ,
  • Wyceny pozostałych aktywów i pasywów zarówno dla celów transakcyjnych jak i dla celów sprawozdawczości finansowej.